Vers bereid Gratis persoonlijk bezorgd 24 uur koelgarantie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP MEVROUW KORTEKAAS

 

Artikel 1 Definities 

Gebruiker

De vennootschap onder firma met de handelsnaam Mevrouw Kortekaas die in haar hoedanigheid als opdrachtnemer uitvoering geeft aan de overeenkomst met Opdrachtgever.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten om producten en/of diensten te leveren.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker terzake één of meer door Gebruiker te verlenen diensten tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs. Alle afspraken tussen Gebruiker en Opdrachtgever in verband met de te leveren producten en diensten, inclusief deze algemene voorwaarden.

Opdrachtbevestiging

De schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst ofwel de bestelbevestiging per e-mail van de via de webshop aangeschafte goederen.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van Gebruiker.

Algemene Voorwaarden Mevrouw Kortekaas:

Een selectie uit de Algemene Voorwaarden met daarin de belangrijkste voorwaarden voor bestellingen via de webshop van Gebruiker.

Dagen

Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen

Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Consumentenkoop

Onder consumentenkoop wordt verstaan, de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Transport

Vervoer van in de webshop van Gebruiker bestelde goederen.

Webshop

De online winkel en bezorgservice die Gebruiker exploiteert onder de handelsnaam Mevrouw Kortekaas.

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker en Opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker prevaleren.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Indien Gebruiker met Opdrachtgever meerdere malen overeenkomsten sluit met Gebruiker, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij hiervan schriftelijk in de Overeenkomst wordt afgeweken.
 6. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever niet voorziet, is de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s, inclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Gebruiker de door Gebruiker verstrekte tekeningen, op schrift gestelde ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, te overhandigen, noch aan te wenden voor het vervaardigen van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten.
 3. Het gestelde in het hierboven genoemde lid is ook van toepassing op de algemene voorwaarden van Gebruiker alsmede van toepassing op het fotomateriaal gebruikt, afkomstig van social media als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn of de website mevrouwkortekaas.nl.
 4. De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, tekeningen, getallen, maten, gewichten, gebruiksopgaven of omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Gebruiker niet bindend, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.
 5. De in het vorige lid genoemden documenten en bescheiden blijven eigendom van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voormelde documenten en bescheiden terug te vorderen.
 6. Bij het aangaan van de Overeenkomst, geeft Gebruiker toestemming aan Opdrachtgever om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden. Hierbij is te verstaan het gebruik van foto’s door Opdrachtgever op haar website, blog, social media pagina’s en/of voor promotiemateriaal in de vorm van flyers, banners en overig drukwerk.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW (9% en/of 21% BTW).

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.
 2. Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst het vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Een bestelling via de webshop is pas definitief na aanbetaling van de volledige koopprijs.
 5. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdig aanvoeren of niet tijdige uitvoeren daarvan.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan Gebruiker onjuiste en/of onvolledige is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren die in de verantwoordelijkheidssfeer van Opdrachtgever liggen, dient Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade en kosten van Gebruiker te vergoeden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Dit artikel is niet van toepassing op bestellingen via de webshop van Mevrouw Kortekaas.

Artikel 7 Levering

 1. Levering van goederen en materialen geschiedt op de locatie waar Gebruiker de Overeenkomst zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Opdrachtgever is verplicht de benodigde maatregelen te treffen voor een snelle lossing van de goederen.
 4. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door Opdrachtgever. Heeft Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot de in ontvangstneming van de goederen dan is Gebruiker gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever te lossen en/of op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft.
 5. Opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Indien niet tijdig wordt geleverd is opdrachtgever verplicht gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een termijn voor nakoming te geven.
 6. Gebruiker is gerechtigd het gekochte in gedeelten te leveren, tenzij de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is ook gedeeltelijke facturering toegestaan.
 7. Voor bijzondere voorwaarden in het kader van de levering van goederen besteld in de webshop geldt het bepaalde in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 Zichttermijn /Herroeping

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft Opdrachtgever het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.
 2. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien Opdrachtgever na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 3. Opdrachtgever is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gebruiker. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 4. Indien de zaken bij Opdrachtgever gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
 5. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gebruiker er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan Opdrachtgever wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt echter geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben in de zin van artikel 6:230p sub f nummer 1 BW;
  • goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die kunnen bederven of verouderen in de zin van artikel 6:230p sub f nummers 2 en 3 BW, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen hapjes, taart, gebakken koeken, e.d.;
  • de dienst ‘catering’ indien Opdrachtgever Gebruiker voor een bepaalde periode opdracht heeft gegeven de catering te verzorgen in de zin van artikel 6:230p sub e BW.
 7. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de Opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 8. Het modelformulier voor herroeping en ontbinding kan worden gedownload via https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf.

Artikel 9 Ter beschikkingstelling van een medewerker/ door Opdrachtgever

 1. Dit artikel is niet van toepassing op bestellingen via de webshop van Mevrouw Kortekaas.

Artikel 10 Reclames

 1. Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de werkzaamheden van Gebruiker behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Gebruiker te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen na de constatering Gebruiker eveneens schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd. Bij bederfelijke zaken dient opdrachtgever bij ontvangst te reclameren.
 2. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Gebruiker juist zijn, zal Gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “aansprakelijkheid” bepaalde.
 4. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Opdrachtgever het door Gebruiker aangelegde, uitgevoerde, of geleverde in gebruik heeft genomen, worden de goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd en de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.

Artikel 11 Eigendom en eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Gebruiker aan Opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijft bij Gebruiker zolang Opdrachtgever de vorderingen van Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Opdrachtgever de vorderingen van wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden, beslag leggen bij Opdrachtgever op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij het accepteren van de offerte en aangaan van de overeenkomst onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij Gebruiker.
 6. Alle werken van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend schema’s, modellen, sjablonen, formulieren, informatiebladen, eBooks en readers, waarvan Gebruiker rechthebbende is, zal Gebruiker rechthebbende blijven.
 7. Indien Gebruiker een werk ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, vertrekt Gebruiker daarmee een licentie aan Opdrachtgever, voor persoonlijk gebruik.
 8. Het is Gebruiker toegestaan om tijdens de catering conform de Overeenkomst door hemzelf of Opdrachtgever genomen foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden waaronder, doch niet uitsluitend voor eigen blogs, eigen social media kanalen en portfolio. Dit geldt ook indien Opdrachtgever herkenbaar op een dergelijke foto is afgebeeld. Indien een foto van Opdrachtgever wordt gebruikt, dan zal Gebruiker de foto slechts met eventuele naamsvermelding gebruiken, zonder het werk drastisch te wijzigen.

Artikel 12 Annulering

 1. Hetgeen bepaald in dit artikel is niet van toepassing op bestellingen via de webshop. Hiervoor geldt artikel 8. Bij retournering van in de webshop bestelde goederen na de herroepingstermijn wordt hetgeen door Opdrachtgever aan Gebruiker is betaald niet geretourneerd.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker kennis heeft genomen van omstandigheden waardoor zij goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.
  3. er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk de verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen.
 2. De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt of indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Betaling

 1. Alle betalingen voor bestellingen in de webshop dienen direct bij het plaatsen van de bestelling verricht te worden.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.
 3. Eventuele geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever naar aanleiding van door Opdrachtgever gedane reclames, danwel uit anderen hoofde, geven Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 15 Incassokosten

 1. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van Opdrachtgever waarbij de buiten gerechtelijke kosten 10% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) en onverminderd de BTW.
 2. Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, dan wel waarbij Gebruiker gedwongen wordt iets te doen of na te laten waar Gebruiker ten aanzien van haar gemoedsrust niet aan kan voldoen. Hieronder vallen ook vertragingen als gevolg van ernstige verkeersopstoppingen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending van de te leveren goederen veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting van Gebruiker tot levering voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Een gedane aanbetaling zal worden terugbetaald.
 6. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als zijnde een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, of indien dit hoger is, de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering.
 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Gebruiker en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door Opdrachtgever en/of diens gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan.
 6. Gebruiker werkt volgens eigen HACCP- en kwaliteitsrichtlijnen. Op verzoek en slechts op verantwoordelijkheid van Opdrachtgever wordt bij uitzondering van deze richtlijnen afgeweken.
 7. Binnen de warenwet worden aan Gebruiker stringente eisen gesteld ten aanzien van het niet gekoeld serveren van bederfelijke waar. De desbetreffende waar mag daartoe gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 2 uur niet gekoeld aangeboden worden. Indien sprake is van aflevering van producten door Gebruiker zonder aanvullende serviceverlening is zij aansprakelijk tot aan het moment van De voedselveiligheid van de ongekoelde producten wordt gedurende een tijd van 2 uur door Gebruiker gegarandeerd.
 8. Gebruiker kan op verzoek allergeen-arme diëten verzorgen. Gebruiker kan echter niet garanderen dat een allergeen-vrij dieet ook voor 100% allergenen vrij is vanwege de complexiteit van de keuken en de kans op kruisbesmettingen.
 9. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schadetijdens welke uitvoering van de overeenkomst ontstaan is, indien deze schade krachtens de overeenkomst of de wet aan haar te wijten valt, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Gebruiker niet in staat was, in verband met de aard van het werk, de schadelijke gevolgen met passende maatregelen te voorkomen, behoorde te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
 10. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 12. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 13. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Gebruiker steeds de bedoeling van Opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.
 14. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.
 15. Gebruiker is nimmer hoofdelijk aansprakelijk voor handelingen van haar personeel, zijnde respectievelijk freelance (ZZP) medewerkers.
 16. Gebruiker streeft ernaar zo volledig mogelijke informatie over de ingrediënten van hapjes te geven. De informatie over de allergenen per hapje is gebaseerd op de standaard-productsamenstelling. Wijzigingen van een productsamenstelling zal mogelijk wijzigingen in de allergenen samenstelling veroorzaken. Gebruiker bereidt haar gerechten met grootste zorg, maar kan niet garanderen dat er geen kruisbesmetting plaats vindt. De gegevens zijn afkomstig uit de door de leverancier van Gebruiker verstrekte informatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar leveranciers opgegeven gegevens of informatie afkomstig van de andere externe bronnen. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade ten gevolge van het gebruik van haar producten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de dienstverlening daaronder begrepen het gebruik door degenen met wie Opdrachtgever de maaltijd deelt. Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer Opdrachtgever. Ook als Opdrachtgever Gebruiker daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld Gebruiker kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
 17. Voor bijzondere voorwaarden in het kader van de levering van goederen besteld in de webshop geldt het bepaalde in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde goederen en materialen gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 19 Transport: levering en aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover Gebruiker het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door Opdrachtgever aan Gebruiker is verstrekt, door Gebruiker bepaald.
 2. Bestellingen in de webshop van Gebruiker worden door Opdrachtgever vervoert en geleverd bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de Opdrachtgever dient voor ontvangst van de goederen te tekenen.
 3. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door De door Gebruiker geleverde goederen betreffen bederfelijke waren. Gebruiker staat niet in voor de kwaliteit van de goederen indien na aflevering meer dan 24 uur zijn verstreken alvorens de goederen door Opdrachtgever worden gebruikt.
 4. Indien Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen met betrekking tot de in ontvangstneming van de goederen, is Gebruiker gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Gebruiker voldaan heeft aan de op haar rustende(leverings)verplichtingen. Indien Opdrachtgever geen maatregelen heeft genomen voor ontvangst van bestellingen via de webshop en de bestelling ook niet bij de buren kan worden afgegeven, levert Gebruiker de goederen af bij de voedselbank ter voorkoming van verspilling en heeft zij op die wijze aan haar leveringsverplichting voldaan.
 5. Opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Indien niet tijdig wordt geleverd is opdrachtgever verplicht gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een termijn voor nakoming te geven.
 6. Gebruiker is gerechtigd het gekochte in gedeelten te leveren, tenzij de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is ook gedeeltelijke facturering toegestaan.
 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, meer in het bijzonder het gefactureerde bedrag voor de zaken of goederen waar Gebruiker in de gegeven omstandigheden voor wordt aangesproken.
 8. De transport- en handelingskosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Schade aan zaken of goederen doordat deze door toedoen of nalaten van Opdrachtgever niet op de overeengekomen plaats of tijd door Gebruiker geleverd konden worden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Gebruiker is als vervoerder niet aansprakelijk voor:
  1. Schade boven de CMR- of AVC-limiet (internationaal circa € 9,50 per kilo en binnenlands € 3,40 per kilo);
  2. Schade die het gevolg is van overmacht, bijzondere risico’s, laden en lossen door Opdrachtgever of Gebruiker, onjuiste informatie van Opdrachtgever of Gebruiker; een gebrek van de goederen zelf.
 11. Onder bijzondere risico’s als bedoeld in het vorige lid vallen:
  1. Schade ten gevolge van een bijzonder vervoersmiddel in opdracht van Opdrachtgever;
  2. Schade ten gevolge van een slechte verpakking;
  3. Schade door laden, stuwen of lossen als dit is gedaan door Gebruiker of Opdrachtgever;
  4. Schade ten gevolge van de aard van de zaak;
  5. Schade ten gevolge van weersomstandigheden;
  6. Schade ten gevolge van onjuiste opgave van gegevens door Opdrachtgever of Gebruiker;
  7. Vervoer van een levend dier.
 12. Indien Gebruiker op enig moment het transport laat uitvoeren door een derden gelden de exoneraties als bedoeld in de leden 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden onverkort voor deze derde partij. Indien en voor zover schade ten gevolge van hetgeen in de leden 10 en 11 is bepaald niet voor rekening van (Gebruiker als) vervoerder komen maar voor Gebruiker geldt hetgeen is bepaald in lid 7 en 13.
 13. Gebruiker is onder geen beding aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder mede begrepen het verstrekken van onjuiste informatie, het niet meewerken aan tijdige levering, het al dan niet opzettelijk beschadigen van zaken door Opdrachtgever, het vervoer van goederen indien dit door Opdrachtgever wordt uitgevoerd.

Artikel 20 Gegevensbeheer

 1. Indien Opdrachtgever een bestelling plaatst in de webshop van Gebruiker dan worden de N.A.W. gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gebruiker.
 2. Gebruiker houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal geen gegevens van Opdrachtgever aan derden verstrekken, noch gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Opdrachtgever kan te allen tijde vragen om inzage in de informatie die Gebruiker van Opdrachtgever tot haar beschikking heeft en kan tevens te allen tijde verzoeken om deze gegevens te verwijderen. Gebruiker zal aan deze verzoeken gehoor geven. Een verzoek tot verwijdering van gegevens kan slechts worden gehonoreerd indien deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht.
 3. Gebruiker respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever.
 4. Gebruiker maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat aanwijzingen hoe Opdrachtgever zichzelf van deze lijst kan verwijderen.

Artikel 21 Verbod op doorverkoop

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van Gebruiker, is het Opdrachtgever niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden.

Artikel 22 Alcoholhoudende producten

 1. Voor alcoholhoudende producten geldt een wettelijke legitimatieplicht. Bij een bestelling dient de Opdrachtgever waarheidsgetrouw zijn of haar geboortedatum door te geven.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 23 Geschillen

 1. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter,

Artikel 24 Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.